Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Siechnice. Rodowód miasta (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
W monografii o Siechnicach omówiono powstanie, wczoraj i dziś, jutro, rozwój i perspektywy nowego, dolnośląskiego małego miasta, liczącego około 4 tysiące mieszkańców. Do końca 1996 roku było ono podwrocławską wsią, o charakterze rolniczo-przemysłowym. Status miasta miejscowość otrzymała 1 stycznia 1997 roku. Jaka będzie przyszłość tego niewielkiego zespołu mieszkaniowo-przemysłowo-usługowego, czas pokaże. Celem przeprowadzonych badań było: określenie przesłanek do utworzenia miasta, uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy miejscowość spełniała warunki do „umiastowienia”-„urbanizacji wsi”, jakie nastąpiły przemiany funkcjonalno-przestrzenne, społeczne, demograficzne oraz jakie były ich przyczyny, czy mieszkańcy miasta identyfikują się z nim, a także, jakie są perspektywy dalszego rozwoju miejscowości? Do głównych czynników, które wpłynęły na „urbanizację wsi” Siechnice, zaliczyć należy: stopniowe rozprzestrzenianie się wartości miejskich na byłe tereny wiejskie; przemiany w wymiarze demograficznym, wynikające z przemieszczania się ludności z przyległych wsi, pobliskich miast, np. Wrocławia, Oławy, Jelcza-Laskowic, a także innych miejsc Polski, z uwagi na możliwość otrzymania pracy i mieszkania; przemiany w aspekcie przestrzennym obejmujące przemiany w użytkowaniu terenów, w krajobrazie i sposobach organizacji przestrzeni; w miarę wykształcony układ urbanistyczny; rodzaje zabudowy; przemiany wzorów zachowań charakterystycznych dla mieszkańców miast; wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców do poziomu nieodbiegającego od przeciętnego miejskiego; pojawienie się i upowszechnianie specyficznego, miejskiego stylu życia w aspekcie socjologicznym; przemiany ekonomiczne wynikające z przemian w strukturze zawodowej, polegające na zwiększeniu w niej udziału ludności zatrudnionej w zawodach nierolniczych w stosunku do ilości zatrudnionych w rolnictwie; rozprzestrzenianie się zjawisk o charakterze ogólnospołecznym, zjawisk uznawanych za miejskie; funkcje o charakterze ponadlokalnym. We wsi typowo rolniczej w 1903 roku, liczącej nieco ponad 600 mieszkańców, wśród zabudowy zagrodowej i dworskiej, dominującą funkcją była funkcja rolnicza. Wraz z budową zakładów przemysłowych: elektrowni i huty na początku XX wieku nastąpiło przekształcenie funkcjonalne miejscowości w wieś rolniczo-przemysłową. Znaczna część mieszkańców Siechnic zatrudniona była w tych dwóch dużych zakładach pracy, najczęściej prowadząc jednocześnie gospodarstwo rolne. W roku 1997, tj. roku „umiastowienia wsi”, z występujących funkcji w tym małym mieście wymienić należy: funkcję mieszkaniową, mieszkaniowo- -usługową, przemysłową, wypoczynkową i rolniczą. Do chwili obecnej rodzaje występujących funkcji nie uległy radykalnej zmianie, natomiast zmieniła się ilość obszarów je pełniących. Wzrosła ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zwłaszcza wielorodzinną oraz pod usługi i przemysł, a także rekreację
Data wydania
2007
ISBN/ISSN
978-83-60574-04-1
Liczba stron
438
Kategoria
Nauki społeczne, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Socjologia, Nauki o Ziemi /Turystyka, Architektura /Urbanistyka
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku