Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) jest dostrzegalne na poziomach makroekonomicznym, regionalnym i lokalnym. Odczucia społeczne wiążą istnienie SSE ze zjawiskami rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym z przekształceniami strukturalnymi, zachodzącymi głównie w skali lokalnej. Do takich przekształceń zaliczyć można zmiany w strukturze funkcjonalnej miasta, w szczególności w układzie funkcji egzogenicznych. Celem głównym pracy jest ocena wpływu SSE na przekształcenia zachodzące w bazie ekonomicznej miast, w których SSE są umiejscowione. Rozdział pierwszy, teoretyczny, poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym miasta, jego genezy, planowania i relacji z otoczeniem. Zaprezentowane zostały podstawowe pojęcia z tej dziedziny oraz typologia funkcjonalna miast. W rozdziale tym przedstawiono również teorię bazy ekonomicznej miasta oraz tematykę metod jej pomiaru. W pierwszej części rozdziału drugiego, po zdefiniowaniu pojęcia rozwoju lokalnego, zaprezentowane zostały samorządowe oraz makroekonomiczne instrumenty stymulowania tegoż rozwoju. W dalszej części rozdziału przedstawiono znaczenie, istotę i rozmieszczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na SSE zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska. Przeanalizowane zostały też normy prawne regulujące tworzenie, działanie i likwidację SSE. W rozdziale trzecim przeprowadzono diagnozę społeczno-ekonomicznego rozwoju dolnośląskich miast, na terenie których umiejscowione są SSE. Uwzględniona została m.in. sytuacja demograficzna i ekonomiczna, w tym sytuacja na rynku pracy, a także dochody budżetu miasta. Dokonano również analizy porównawczej, w ujęciu dynamicznym, sytuacji społeczno-ekonomicznej miast: przeanalizowano m.in. dochody budżetowe ogółem, dochody własne, stopę bezrobocia oraz udziały ludności według ekonomicznych grup wieku
ISBN/ISSN
978-83-7717-029-8
Liczba stron
294
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki społeczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki społeczne, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Socjologia
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku