Rejestracja

 •    
 •  

  Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków w tym jedną dużą literę, jedną cyfrę i znak specjalny

 • Założenie konta w serwisie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, zwana dalej Administratorem.
  2. W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem należy wpisać adres e-mail iod lub za pomocą korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „RODO”.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług serwisu tj. zamówienia dostępu do Publikacji znajdujących się w katalogu e-Publikacje Nauki Polskiej epnp.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Państwa dane osobowe proszę o określenie odbiorców danych osobowych
  5. Państwa dane osobowe zgromadzone w wyżej określonym celu przechowywane będą do czasu proszę określić czas przetwarzania danych osobowych
  6. Mają Państwo prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • przenoszenia danych osobowych.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w procesie rejestracji i zakupu w serwisie e-publikacje Nauki Polskiej epnp.pl.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 •  
 • Zarejestruj się używając
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku