Powrót do spisu jednostek

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
inż. J. Śmidowicza 69, Gdynia 81-103
Telefon
(58) 626 28 38, 626 28 9
Email
wydawnictwo@amw.gdynia.pl
WWW
www.amw.gdynia.pl

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Uczelnia znajduje się tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Strukturę uczelni stanowią: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, a także jednostki międzywydziałowe. Studenci wojskowi kształcą się na dwóch kierunkach: nawigacji oraz mechanice i budowie maszyn. Studenci cywilni mają z kolei do wyboru: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe i pedagogikę.

W Akademii Marynarki Wojennej można również poszerzać swoją wiedzę na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych między innymi z zakresu hydrografii, zarządzania kryzysowego, zarządzania logistyką, zamówień publicznych, pedagogiki, ochrony informacji niejawnych, czy też bezpieczeństwa imprez masowych. Natomiast w Ośrodku Szkoleniowym AMW uczelnia organizuje kursy zgodnie z konwencją STCW 78/95, w tym kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla działów pokładowego i mechanicznego zatwierdzone przez IMO.

Akademia Marynarki Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań prowadzonych w ostatnim okresie sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. Misją Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu poprzez: szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej.

W roku akademickim 2012/2013 Akademia Marynarki Wojennej przeszkoliła ponad 8000 studentów, kursantów, oficerów. W październiku 2013 roku naukę rozpoczęło w niej prawie 1700 nowych studentów, a obecnie uczelnia kształci na I i II stopniu studiów ponad 4000 studentów. W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w szereg symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, hala sportowa i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka.

Zasadniczym celem działalności wydawniczej Akademii Marynarki Wojennej jest rozpowszechnianie dorobku pracowników naukowych oraz zabezpieczenie procesu naukowo-dydaktycznego uczelni – wydawanie wydawnictw wewnętrznych, publikacji naukowych, popularno-naukowych, informacyjnych, pomocy dydaktyczno-naukowych, periodyków oraz druków. Tematyka publikacji odpowiada dziedzinom wiedzy określonym działalnością badawczą, naukową i dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej (nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne i wojskowe). Realizacją działalności wydawniczej zajmuje się Wydawnictwo Akademickie AMW. Oficyna zajmuje się również wydawaniem materiałów informacyjno-reklamowych AMW (informatory, foldery itp.).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku