Powrót do spisu jednostek

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Nadwiślańska 213, Józefów 05-420
Telefon
22 76 93 200, 76 93 300
Email
cnbop@cnbop.pl
WWW
www.cnbop.pl

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) jest instytutem badawczym Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych, jedyną tego typu placówką naukową w Polsce. CNBOP-PIB nieprzerwanie od czterdziestu dwóch lat realizuje zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Instytut prowadzi wielokierunkową działalność usługową i doradczą w zakresie specjalistycznych prac naukowo-badawczych związanych z sygnalizacją alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, wyposażeniem straży pożarnej i technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych i sprzętu podręcznego, badaniami właściwości pożarowych zjawisk powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, a także procesów spalania oraz wybuchów.

Zapewnia wsparcie naukowo-badawcze i eksperckie w zakresie technologii i procesu certyfikacji wyrobów służących bezpieczeństwu powszechnemu, wpływających na poprawę bezpieczeństwa ratowników, ratowanych i użytkowników obiektów budowlanych.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych usług, a także bezstronności w zakresie prowadzonej działalności związanej z oceną zgodności wyrobów jest fakt posiadania przez CNBOP-PIB akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji jak również autoryzacji właściwych ministrów oraz notyfikacji Komisji Europejskiej w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 oraz dyrektywy 89/686/EWG (numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej - 1438).

Realizując zadania zgodnie z kierunkami działalności CNBOP-PIB bierze aktywny udział w kształtowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa, stwarza możliwość praktycznego zastosowania wyników badań, które są gwarancją celowego i racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem.

Instytut kładzie także, bardzo duży nacisk na działalność edukacyjną i informacyjną. Działalność edukacyjna prowadzona w Instytucie ukierunkowana jest na transfer wiedzy, przekaz informacji naukowej i technicznej, nie tylko w obszarach związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową, ratownictwem, ochroną ludności, ale także w zakresie wspierania działalności badawczej, nowelizacji ustaw, rozporządzeń i opinii. Celem organizowanych przedsięwzięć jest przekazanie lub wzbogacenie wiedzy z danego zakresu, integrowanie środowiska i promowanie wymiany wiedzy oraz poglądów poruszających istotne dla środowiska problemy. Takie podejście powoduje iż podejmowane przez CNBOP-PIB przedsięwzięcia, współistnieją w sposób spójny i uwzględniają strategię instytutu, projektowanie, wdrażanie oraz kontrolę. Instytut organizuje również konferencje naukowe, naukowo-techniczne, seminaria oraz prowadzi działalność wydawniczą. Do najważniejszych publikacji należą: uznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo naukowo-techniczne „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, monografie oraz podręczniki tematyczne (http://www.cnbop.pl/dzialy/dwip/wydawnictwa_cnbop_pib/ksiazki).

Centrum współpracuje z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi instytutami, ośrodkami badawczymi, uczelniami, organizacjami technicznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz producentami sprzętu pożarniczego. Instytut wykonuje audity zakładów produkujących certyfikowane wyroby na całym świecie. Instytut jest siedzibą Sekretariatu Komitetu Technicznego nr 244 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. sprzętu, środków i urządzeń ratowniczo-gaśniczych. Do zadań tutejszych specjalistów należy opracowywanie i opiniowanie wymagań, kryteriów technicznych oraz współudział w pracach normalizacyjnych innych Komitetów.

Dowodem osiągnięć w zakresie działalności wspomagającej badania i projekty, systemu dopuszczeń, aprobat technicznych oraz szeroko pojętej edukacji na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności są uzyskane patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, a także prestiżowe nagrody zgromadzone w kraju i na świecie.

Instytut jest dwukrotnym laureatem (2012 r., 2014 r.) najbardziej prestiżowej nagrody gospodarczej w Polsce, Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska“ dla Przedsięwzięć Innowacyjnych (http://www.cnbop.pl/dzialy/ds/odznaczenia).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku