Powrót do spisu jednostek

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Plac Gwarków 1, Katowice 40-166
Email
m.zielinska@gig.eu
WWW
www.gig.eu

Główny Instytut Górnictwa jest związany od 1945 roku z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna “Barbara” w Mikołowie. Działalność Instytutu zawsze dotyczyła najbardziej istotnych problemów bezpieczeństwa pracy, rozwoju nowoczesnych technologii i technik górniczych oraz ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej, w szczególności górniczej. Wyniki prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytucie stworzyły podstawy nowoczesnego i bezpiecznego polskiego górnictwa, a wiele z nich znalazło zastosowanie w górnictwie światowym.

Główny Instytut Górnictwa to instytut badawczy, podporządkowany Ministrowi Gospodarki, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych.

Obecnie cztery podstawowe filary naszej działalności stanowią: górnictwo, inżynieria środowiska, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia.

GIG jest jednym z najbardziej cenionych partnerów w takich obszarach działalności jak zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program Czystszej Produkcji, programy ekorozwoju gmin i regionów. Jako jedna z nielicznych w kraju firm oferujemy pomoc we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001. Główny Instytut Górnictwa jest Jednostką Notyfikowaną nr 1453 Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw:

  • 94/9/WE (ATEX)
  • 98/37/WE (maszynowa)
  • 93/15/WE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego)

Problematyka edukacji i szkoleń zajmuje niezwykle ważne miejsce w perspektywach rozwoju Instytutu. Nowe rodzaje studiów podyplomowych, specjalistycznych szkoleń, kursów czy seminariów, podnoszące kwalifikacje pracowników, stawiają GIG, poza uczelniami, w gronie największych i najlepszych jednostek szkoleniowych na Śląsku. Studia podyplomowe współorganizujemy razem z tak renomowaną uczelnią jak Szkoła Główna Handlowa.

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG jest wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, jest również wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku