Powrót do spisu jednostek

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Instytutowa 1, Warszawa 03-302
Email
e.danielewicz@ibdim.edu.pl
WWW
www.ibdim.edu.pl

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest placówką naukową nadzorowaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, mostów kolejowych, a także budowli podziemnych.

Główny nurt działalności Instytutu obejmuje badania i wdrożenia w zakresie:

  • zasad projektowania, wykonywania i utrzymania infrastruktury drogowej,
  • materiałów i wyrobów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
  • stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich,
  • geotechniki,
  • analiz ekonomicznych,
  • inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
  • systemów zarządzania drogami,
  • telematyki komunikacyjnej, baz danych o drogach i obiektach inżynierskich.

Do działalności IBDiM należy także przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki - opracowywanie wytycznych, instrukcji, ekspertyz oraz procedur.

Instytut bierze udział w pracach licznych organizacji międzynarodowych, m.in.: FEHRL - Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych, FERSI - Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, IABSE - Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji, RILEM - Międzynarodowego Stowarzyszenia Laboratoriów Badawczych Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Jest uczestnikiem i koordynatorem wielu projektów międzynarodowych, np.: EUREKA, COST oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Funkcjonujący w strukturach IBDiM Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa organizuje i monitoruje proces wydawniczy, rozpowszechnia także wydawnictwa Instytutu. W Ośrodku publikowane są zarówno prace naukowo-badawcze, jak również wytyczne, instrukcje, poradniki i zalecenia z zakresu budownictwa drogowego i mostowego. Na szczególną uwagę wśród wielu publikacji zasługuje recenzowany kwartalnik "Drogi i Mosty" oraz monografie wydawane w serii "S" - Studia i Materiały.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku