Powrót do spisu jednostek

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Zamkowa 1, Zabrze 41-803
Telefon
32 271 00 41
Email
gsimla@ichpw.pl
WWW
www.ichpw.pl/
NIP
648-000-87-65

Instytut został powołany 5 marca 1955 roku z siedzibą w Zabrzu. Działalność Instytutu sprowadzała się nie tylko do problematyki koksownictwa, ale w założeniach miała obejmować racjonalne zużytkowanie węgla w szerokim znaczeniu, w tym przede wszystkim pod względem sprawności wykorzystania jego energii pierwotnej.


Zadaniem Instytutu było stworzenie infrastruktury badawczej w postaci instalacji pilotowych i silnego zaplecza warsztatowego, wspomaganych zespołem inżynierii chemicznej. Infrastruktura badawcza stwarzała możliwości prowadzenia badań procesu koksowania w skali przemysłowej zróżnicowanych mieszanek węglowych z uwzględnieniem ich mechanicznej przeróbki. Badania doprowadziły między innymi do opracowania unikalnej na świecie metody otrzymywania koksu formowanego odlewniczego i wdrożenia jej w skali przemysłowej w zakładzie produkcyjnym o wydajności 400 tys. ton rocznie w Blachowni Śląskiej a uzupełniana przez lata infrastruktura badawcza Instytutu, stanowiła ewenement nie tylko w skali krajowej.

W latach osiemdziesiątych Instytut przejął wiodącą rolę w realizacji programu przetwórstwa węgla w ramach Centrum Uszlachetniania Węgla Politechniki Śląskiej współfinansowanego przez Fundację Krupp von Bohlen u. Halbach. Udział Instytutu w CUW doprowadził do opracowania i sprawdzenia w skali 10 t/h technologii produkcji formowanego paliwa bezdymnego „Ecocoal”. Realizacja projektu wydatnie podniosła potencjał intelektualny Instytutu poprzez intensywne kontakty z zagranicą, a ponadto pozwoliła na znaczne doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą.

W dalszych latach działalności Instytut umacniał swoją pozycję zarówno w obszarze tradycyjnym jak karbochemia, jak również rozszerzył badania w dziedzinie energetycznej, ekologicznej, paliw odnawialnych oraz w gospodarce komunalnej, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Od 2004 roku, w wyniku przeprowadzonej reorganizacji Instytutu, jego działalność badawcza skupiła się na racjonalizacji gospodarki paliwowo-energetycznej, bazującej na węglu, paliwach odnawialnych i odpadowych. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem gospodarki na energię a także koniecznością dostosowania przepisów polskich do polityki UE, zwrócono uwagę na wprowadzenie „czystych” technologii spalania paliw kopalnych. Efektem tych prac jest udział Instytutu w dwóch wielkich Programach Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka tj. Centrum Czystych Technologii Węglowych – część technologiczna w Zabrzu oraz Inteligentna Koksownia – spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Celem projektu Centrum Czystych Technologii Węglowych było utworzenie na terenie IChPW w Zabrzu wiodącego w UE ośrodka badań technologicznych w obszarze termochemicznego przetwórstwa węgla. Unikalna infrastruktura badawcza Centrum pozwoli na wykonywanie testów technologicznych oraz kreowanie rozwoju „czystych technologii węglowych”. W wyniku badań powstaną nowe rozwiązania procesowe oraz aparaturowe, które stanowić będą oryginalne polskie know-how.

Projekt Inteligentna Koksownia to zestaw innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych dla realizacji wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki w polskim koksownictwie w perspektywie roku 2020.

Celem projektu jest doskonalenie nowoczesnej teorii i praktyki koksowania węgla dla zabezpieczenia trwałego rozwoju gospodarczego krajowego koksownictwa oraz opracowanie narzędzi, procedur i produktów dla podniesienia konkurencyjności produkcji koksu oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania koksowni na środowisko.

Oprócz tych dwóch głównych projektów Instytut wspiera również swoją działalnością Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” finansowany przez NCBiR. W programie tym realizowane są wraz z partnerami przemysłowymi cztery zadania badawcze, których celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki a mianowicie:

 • Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
 • Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych
 • z wychwytem CO2
 • Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokosprawnej produkcji paliw i energii elektrycznej
 • Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw z biomasy, odpadów rolniczych i innych.

Niejako „przy okazji” rozwinięto również owocną współpracę zagraniczną m.in. z instytutami Departamentu Energetyki USA oraz instytutami i uczelniami z Azji, w wyniku czego podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem oraz

 • Institute of Coal Chemistry Chinese Academy of Science
 • Anshan Research Institute of Thermo-Energy, China
 • China Coal Research Institute
 • National University of Singapore
 • Seoul National University of Science and Technology
 • University of Utah, USA
 • Japan Coal Energy.

W ostatnich latach Instytut zmienia się dynamicznie, zwiększając dwukrotnie zatrudnienie w przeciągu 5 ostatnich lat. Rosną także ambicje kadry naukowej, która jest coraz lepiej przygotowana do konkurowania na otwartym rynku europejskim.

Wizja przyszłości związana jest z inicjowaniem zrównoważonego rozwoju technologicznego w obszarach działalności Instytutu, co oznacza oferowanie rozwiązań technicznych najmniej zagrażających środowisku, efektywnych energetycznie i ekonomicznie. Wizja ta obejmuje współdziałanie z naszymi tradycyjnymi partnerami przemysłowymi oraz coraz szerzej z lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, decydującymi o sytuacji gospodarczej kraju.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku