Powrót do spisu jednostek

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Postępu 1, Jastrzębiec 05-552
Email
editor@ighz.pl
WWW
www.ighz.edu.pl
NIP
123-00-18-381

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk powstał w 1955 r. i należy do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

Główne kierunki badań podstawowych prowadzonych w IGiHZ PAN obejmują genetykę molekularną, cytogenetykę, embriologię doświadczalną i biotechnologię, a także pod¬stawy genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwie¬rząt i produkcji zwierzęcej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie behawioru i oceny dobrostanu zwierząt. Najważniejszym celem badań stosowanych jest opracowanie takich metod doskonalenia zwierząt i systemów produkcji zwierzęcej, które umożliwiaj ą wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej, przy zachowaniu dobrostanu zwierząt produkcyjnych i ograniczeniu niepożąda¬nego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

W języku angielskim Instytut redaguje i wydaje od 1986 r. kwartalnik Animal Science Papers and Reports (ISSN 0860-4037) poświęcony genetyce, doskonaleniu, rozrodowi, biotechnologii, fizjologii, etologii i dobrostanowi zwierząt. Kwartalnik jest wpisany od 2007 r. na tzw. „Listę Filadelfijską” – Journal Citation Reports / Science Edition. Publikowane są prace oryginalne, przeglądowe i doniesienia.

W języku polskim Instytut redaguje i wydaje Prace i Materiały Zootechniczne (ISSN 0137-1649), gdzie publikowane są prace obejmujące chów i doskonalenie zwierząt oraz technologię produkcji zwierzęcej, a także artykuły z dziedzin pokrewnych, związanych z zootechniką. W obrębie Prac i Materiałów Zootechnicznych ukazują się także Zeszyty Specjalne (ISSN 1231-8388) oraz Monografie i Rozprawy (ISSN 1643-7586), obydwa wydawnictwa z numeracją własną. Zeszyty Specjalne zawierają streszczenia referatów z sympozjów naukowych lub zjazdów szkoleniowych. Monografie i Rozprawy poświęcone są rozprawom habilitacyjnym i szerszym opracowaniom tematycznym.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku