Powrót do spisu jednostek

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Kościelna 13, Sosnowiec 41-200
Email
k.erenkfeit@imp.sosnowiec.pl
WWW
www.imp.sosnowiec.pl
NIP
644-001-18-44

Instytut powstał 01.06.1950 roku jako Centralny Śląski Instytut Medycyny Pracy w Zabrzu - Rokitnicy, działający w ramach struktur Śląskiej Akademii Medycznej. Dwa lata później został przemianowany na Państwowy Instytut Medycyny Pracy Śląskiej Akademii Medycznej. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30.01.1954 roku, Instytut został wydzielony ze struktur Śląskiej Akademii Medycznej i rozpoczął samodzielną działalność jako Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym.

Ze względu na niekorzystne następstwa rozwoju przemysłu oraz pojawienie się nowych zagrożeń w środowisku życia i pracy człowieka, z czasem rozszerzono działalność naukowo -badawczą o problematykę zagrożeń środowiskowych i zapobiegania chorobom powstającym w wyniku zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Na początku lat 90-tych Instytut zyskał status Ośrodka Współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w zakresie oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczenia środowiska oraz szkolenia w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Istotną w tym zakresie dyscypliną, coraz intensywniej rozwijaną w Instytucie w ostatnich latach, jest alergologia kliniczna, ze szczególnym uwzględnieniem alergologii zawodowej.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest jednostką podległą Ministerstwu Zdrowia, jej statutową działalność stanowią badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność diagnostyczna, ekspertyzowa i orzecznicza, lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne, a także szkoleniowa i wydawnicza.

W obecnej strukturze Instytutu działa 6 samodzielnych

 • Zakład Szkodliwości Fizycznych Fizjologii Pracy i Ergonomii,
 • Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej,
 • Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii,
 • Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii,
 • Zakład Czynników Społecznych i Metodologii,
 • Zakład Polityki Zdrowotnej.

W związku z interdyscyplinarnością podejmowanych tematów badawczych, dotyczących zarówno zdrowia środowiskowego jak i medycyny pracy, w 2010 r. powołano 6 Zespołów Integracyjno - Innowacyjnych, będących unikatowym rozwiązaniem organizacyjnym o charakterze poziomym i zadaniowym, przyczyniającym się do dalszej intensyfikacji działalności naukowo - badawczej prowadzonej w Instytucie.

Instytut prowadzi prace badawcze, dodatkowo współrealizuje projekty międzynarodowe. Przychody Instytutu wspiera dodatkowo działalność komercyjna, a także sprzedaż usług na zlecenie przedsiębiorstw.

W działalność medyczną Instytutu zaangażowane są następujące jednostki:

 • Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii,
 • Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej,
 • Przychodnia Chorób Zawodowych,
 • Zespół Poradni Specjalistycznych,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Pracownie Diagnostyki Obrazowej i Czynnościowej.

Zadania lecznicze w zakresie chorób zawodowych i alergicznych związane są z kompleksową diagnostyką, orzecznictwem w trybie odwoławczym i konsultacyjnym. Działalność orzecznicza i odwoławcza obejmuje także kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wnioskujących o pozwolenie na broń.

Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest jednym z dziesięciu w Polsce wysokospecjalistycznych ośrodków toksykologicznych. Udziela całodobowych telefonicznych informacji toksykologicznych uzupełnianych o szerokie badania i identyfikacje toksykologiczne oraz przyjmuje przypadki najcięższych zatruć z obszaru województwa śląskiego i opolskiego.

Działalność szkoleniowa Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego kieruje ofertę do pracowników laboratoriów pomiarowych, pracowników stacji sanitarno - epidemiologicznych oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednostka dysponuje salami wykładowymi oraz zapleczem aparaturowym wykorzystywanym w ramach szkoleń, obejmujących ćwiczenia praktyczne dot. wykonywania pomiarów i opracowywania wyników. Obecnie Instytut organizuje kursy specjalizacyjne prowadzone w ramach projektu systemowego Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy realizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku