Powrót do spisu jednostek

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Jaczewskiego 2, Lublin 20-090
Telefon
(81) 718 44 91
Email
wydawnictwo.imw@gmail.com
WWW
www.imw.lublin.pl
NIP
7120103781

Instytut Medycyny Wsi jest placówką naukową i usługowo-leczniczą o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i poprawy warunków higieniczno-sanitarnych środowiska wiejskiego.

Przedmiotem działalności Instytutu jest realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia ludności, zwłaszcza ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w rolnictwie oraz w leśnictwie.

Do działalności podstawowej Instytutu należy:

 • prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i usługowych;
 • prowadzenie oceny stanu zdrowia oraz środowiska pracy i bytowania ludności, zwłaszcza ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w rolnictwie oraz w leśnictwie;
 • prowadzenie specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i orzecznictwa;
 • prowadzenie działalności w zakresie opracowywania, oceny, wdrażania i komercjalizacji nowych technologii, w tym technologii medycznych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzenie działalności w zakresie szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia, w tym działalności edukacyjnej.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1. Inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac usługowo-badawczych i eksperckich w zakresie:

 • rozpoznawania i oceny środowiska pracy i bytowania w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i drzewnym z uwzględnieniem występujących w nich szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych,
 • epidemiologii chorób zawodowych i innych skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na biologiczne, chemiczne, fizyczne i psychofizyczne czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy rolnika,
 • szacowania wielkości ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem środowiskowym na czynniki szkodliwe,
 • fizjologii, psychologii, socjologii i ergonomii w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi, patologii zawodowej, profilaktyki chorób zawodowych i parazawodowych,
 • promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi, tworzenia naukowych podstaw dla działania opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów wiejskich.

2. Wykonywanie analiz, ekspertyz oraz innych prac usługowych, szczególnie na rzecz służb państwowych, a także instytucji społecznych i zawodowych w zakresie statutowej działalności Instytutu;

3.Udział w opracowywaniu norm higienicznych, dotyczących metodyki badawczej oraz ustalaniu najwyższych dopuszczalnych stężeń i najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Głównym celem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie jest obniżenie zawodowego ryzyka zdrowotnego oraz poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rolników.

W dotychczasowej działalności do priorytetowych kierunków prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych należą:

Badania nad zagrożeniem stanu zdrowia ludności wiejskiej ze strony biologicznych czynników szkodliwych w środowisku bytowania i pracy. Szkodliwe czynniki biologiczne należą do najbardziej typowych zagrożeń zdrowia w środowisku pracy rolnika. Osiągnięcia Instytutu w tej dziedzinie aktywności badawczo-rozwojowej stawiają Instytut w szeregu najpoważniejszych ośrodków naukowo-eksperckich w kraju i na forum międzynarodowym.

Badania nad toksycznością pestycydów, skażeniem środowiska na obszarach o intensywnej produkcji rolnej oraz opracowywanie metod oznaczania pestycydów w elementach środowiska na użytek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Duże znaczenie poznawcze mają wyniki badań nad neurotoksycznością pestycydów. W dziedzinie badań stosowanych na wyróżnienie zasługują badania nad zanieczyszczeniem wody pitnej z ujęć na terenach upraw sadowniczych środkami ochrony roślin. Wykazały one wysoki stopień zanieczyszczenia tych wód, zwłaszcza związkami z grupy pestycydów fosforoorganicznych, triazynowych, ale też chloroorganicznych. W wielu przypadkach stężenia przekraczały wielokrotnie wartości NDS obowiązujące w Polsce.

Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe nad wypadkowością i bhp w rolnictwie oraz zagrożeniem ze strony czynników fizycznych w środowisku pracy rolnika. Działalność wdrożeniowa w zakresie prewencji wypadkowej i promocji bhp w rolnictwie realizowana jest poprzez współpracę z KRUS (szkolenia dla inspektorów i lekarzy orzeczników KRUS, materiały szkoleniowo-dydaktyczne). Instytut prowadzi od wielu lat badania nad narażeniem rolników na pył, hałas i wibracje w środowisku pracy.

Prace nad oceną higieniczno-sanitarną gleb, nawozów organicznych i organiczno-mineralnych stosowanych w produkcji rolnej w aspekcie zagrożenia zdrowia. Instytut jest uprawniony do wydawania opinii w zakresie określenia wpływu nawozu na zdrowie ludzi, umożliwiających wprowadzenie nawozów do obrotu.

Prace nad oceną potrzeb zdrowotnych i dostępnością ludności wiejskiej do opieki zdrowotnej oraz inne zadania związane ze zdrowiem publicznym.

Instytut prowadzi aktywną działalność szkoleniową głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, prowadzi staże specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych. Prowadzone są także kursy specjalizacyjne dla lekarzy różnych specjalności w ramach współpracy z CEM w Warszawie oraz kursy kwalifikacyjne i podyplomowe dla pielęgniarek oraz dla rolników (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje wydawnictwa periodyczne i zwarte (książkowe). Wysoką pozycję międzynarodową osiągnął wydawany przez Instytut od 1994 roku kwartalnik Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), który w roku 2000 uzyskał indeksację w najpoważniejszej światowej bazie danych Current Contens i jest indeksowany przez Institute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii (tzw. Lista Filadelfijska).

Drugim czasopismem wydawanym przez Instytut od 1965 roku jest kwartalnik Medycyna Ogólna i Nauk o Zdrowiu (do 2011 roku: Medycyna Ogólna, dawniej Medycyna Wiejska), adresowany głównie do pracowników opieki zdrowotnej, szerokiego kręgu higienistów i organizatorów opieki zdrowotnej.

Od 2007 roku w Instytucie wydawane jest pismo Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (JP-CCR). Jest to wielodyscyplinarny periodyk, którego celem jest promocja tematów z zakresu badań klinicznych i przedklinicznych, jak również wspieranie współpracy międzynarodowej w tych dziedzinach.

Ponadto, od 1994 roku wydawana jest seria wydawnicza Monografie Instytutu, w której dotychczas ukazało się blisko 60 pozycji.

Instytut przywiązuje dużą wagę do rozwijania szeroko pojętej działalności informacyjnej z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez informatykę. Biblioteka Instytutu dysponuje bazami: MEDLINE, OSH-ROM, TOXLINE, HEALTHPLAN CD, EXCERPTA MEDICA LIBRARY SERVICE. Dostęp poprzez łącze światłowodowe do Lubelskiej Sieci Komputerowej umożliwia pracownikom korespondencję naukową i dostęp do informacji w bazach danych na całym świecie.

Instytut posiada swoją stronę internetową w języku polskim i angielskim pod adresem http://www.imw.lublin.pl.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku