Powrót do spisu jednostek

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Żelazna 87, Warszawa 00-879
Email
instytut@orgmasz.eu
WWW
www.orgmasz.pl
NIP
525-000-82-93

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” powstał 22 sierpnia 1953 r. jako Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego podległy ówczesnemu Ministerstwu Przemysłu Maszynowego. Dzisiejszą nazwę Instytut otrzymał w 1993 roku na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Przemysłu i Handlu. Organem nadzorującym Instytut jest Minister Gospodarki. Od początku swej działalności Instytut prowadzi działalność na wielu polach naukowo – badawczych, edukacyjnych, konsultingowych oraz usługowych. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe na rzecz polskiej gospodarki od 1953 r. Od roku 1997 „ORGMASZ” uczestniczy w ramach Krajowej Sieci Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw we wdrażaniu szeregu instrumentów wsparcia dla sektora MŚP. Instytut jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Konsultantów w Brukseli (DGIA - CCR nr POL – 19105), posiada certyfikat jakości usług doradczych i szkoleniowych zgodnie ze standardami KSU wystawiony przez Ministra Gospodarki i Pracy, uzyskał akredytację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Pracownicy oraz współpracownicy Instytutu posiadają doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu instrumentów wsparcia dla MŚP, w tym w tworzeniu i zarządzaniu ogólnopolską siecią ośrodków wspierających nowopowstające przedsiębiorstwa, m.in. w ramach programów przedakcesyjnych (PHARE STEP I/STEP II [Support To Enterpreneurship In Poland] 1996 – 2000. Spójność Społeczno – Gospodarcza 2000 – 2004) i programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych perspektywy 2004 – 2006: SPO – WKP oraz ZPORR, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnie dedykowanych działań adresowanych do tzw. „prestarterów” i „start-up-ów” – mianowicie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR.

W procesie kształcenia kadr naukowych i menedżerskich Instytut „ORGMASZ” prowadzi szereg zajęć, m. in. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Menedżer i audytor jakości w przedsiębiorstwie, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i audyt bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także seminaria naukowe: Seminarium Współczesne Kierunki Rozwoju Nauki o Zarządzaniu oraz Seminarium Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu.

Od końca lat 90-tych jednym z obszarów działania Instytutu „ORGMASZ” jest doradztwo, promocja oraz kształcenie kadr w zakresie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach (zgodne m.in. z normami PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001) i laboratoriach, zgodnie z normami międzynarodowymi i europejskimi.

Instytut prowadzi także działalność wydawniczą. W ramach wydawnictwa „ORGMASZ” opublikował kilkadziesiąt książek (monografie, podręczniki z zakresu organizacji i zarządzania). Instytut jest wydawcą miesięcznika „Ekonomika i Organizacji Przedsiębiorstwa” .

Instytut prowadzi „Ogólnopolski Rejestr Certyfikatów” systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9000, ISO 14001, PN-N-18001, HACCP itp. jak również „Ogólnopolską bazę jednostek badawczo – rozwojowych” .

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ prowadzi również działalność w obszarze konsultingowym. Na potrzeby sądów, prokuratur, organów ścigania oraz stron postępowania, Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych opracowuje opinie i ekspertyzy z wielu obszarów działalności gospodarczej.

Realizujemy kompleksową obsługę projektów unijnych w zakresie zarządzania, promocji i rozliczeń – m.in. „Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powypadkowych poprzez rozwój Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Rykach” zwanego „Projekt SOR Ryki” (POLiŚ) oraz „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” (POKL).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku