Powrót do spisu jednostek

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Bellottiego 3b, Warszawa 01-022
Email
d.szatkowska@ipiss.com.pl
WWW
www.ipiss.com.pl
NIP
525-10-00-520

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest instytutem badawczym podejmującym problemy pracy i polityki społecznej w sposób interdyscyplinarny. Kierunki prac badawczych są dostosowywane do bieżących potrzeb polityki społeczno-gospodarczej kraju.

Badania IPiSS – w wielu dziedzinach prekursorskie – dotyczą zwłaszcza następującej problematyki:

 • analiz efektywności instrumentów polityki społecznej i polityki rynku pracy,
 • analiz rynku pracy,
 • prognoz podaży i popytu na pracę w Polsce,
 • procesów migracyjnych,
 • zatrudnienia cudzoziemców, w tym w szarej strefie gospodarki,
 • społecznego ustroju pracy i stosunków przemysłowych na tle procesów restrukturyzacji i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw,
 • systemów motywacyjnych i systemów wartościowania pracy w gospodarce rynkowej,
 • koncepcji i pomiaru wynagrodzenia godziwego oraz określenia skutków wprowadzenia tej kategorii dla sfery zatrudnienia, bezrobocia, ubóstwa,
 • relacji między polityką przemysłową a systemem zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstwa,
 • czasu pracy,
 • ubóstwa i metod przeciwdziałania biedzie oraz marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu,
 • demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań życia i funkcjonowania rodzin różnych typów,
 • nowych systemów ubezpieczeniowych, tj. uzupełniających ubezpieczeń emerytalnych, ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, ubezpieczeń zdrowotnych,
 • skutków integracji Polski z Unią Europejską związanych z rynkiem pracy i polityką społeczną, prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi,
 • procesu zbliżania polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do prawodawstwa Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy i Wspólnot Europejskich,
 • funkcjonowania podmiotów polityki społecznej w sferze publicznej i o charakterze non-profit.

IPiSS organizuje konferencje oraz stałe cykle seminariów i debat. Biorą w nich udział pracownicy naukowi z kraju i zagranicy, przedstawiciele administracji państwowej, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, a także praktycy zainteresowani omawianą problematyką. Sprzyja to integracji środowiska, skłania do podejmowania nowych tematów badawczych, umożliwia upowszechnianie rezultatów badań krajowych i zagranicznych, ułatwia dostęp do opracowań ekspertów, a przede wszystkim tworzy z Instytutu główny ośrodek dyskusji nad problematyką pracy i polityki społecznej.

Placówka prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą (książki, czasopisma – http://ksiegarnia.ipiss.com.pl). IPiSS posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.

Wydawnictwa IPiSS

Prowadzone badania naukowe obejmują w sposób interdyscyplinarny szeroko rozumiane dziedziny rynku pracy i polityki społecznej. W celu rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, Instytut prowadzi bogatą działalność wydawniczą.

Wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych publikowane są dziewięciu seriach wydawniczych:

- Studia i Monografie (SiM) - zawierają wyniki analiz oraz prac studialnych w dziedzinach pracy i polityki społecznej.

- Ekspertyzy (E) - w tej serii publikujemy ekspertyzy i prace o znaczeniu aplikacyjnym i wdrożeniowym.

- Raporty (R) - poświęcone są wyodrębnionym zagadnieniom, takim jak rynek pracy, społeczne warunki życia, rodziny w Polsce, sytuacja dzieci, itp.

- Materiały z Zagranicy (MZ) - seria ta zawiera publikacje obrazujące rozwiązania z dziedziny polityki społecznej oraz problemów rynku pracy stosowane w innych krajach.

- Poradniki (P) - zawierają praktyczne informacje i porady o charakterze szkoleniowym i instruktażowym z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, systemów wynagrodzeń, zarządzania zasobami ludzkimi, problemów rynku pracy i migracji zarobkowych.

- Opracowania Projektów Celowych Zamawianych (PCZ) - seria ta jest rezultatem zakończonego Projektu Celowego Zamawianego pt. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. W 11 zeszytach wydanych z tej serii autorzy stawiają diagnozę rynku pracy i potencjalnych barier opóźniających proces integracji, a także wskazują kierunki zmian na rynku pracy po wstąpieniu Polski do UE.

- Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych (PBZ) - w serii tej ukazały się publikacje zawierające wyniki badań przeprowadzonych w ramach Projektów:

 • "Polityka społeczna państwa w okresie transformacji:
 • "Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania". Occasional Papers (OP) - w serii tej ukazują się wybrane opracowania Instytutu w języku angielskim.

- Publikacje Pozaseryjne (PZ) - to publikacje nie ujęte w wyżej wymienionych seriach wydawniczych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku