Powrót do spisu jednostek

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Annopol 6, Warszawa 03-236
Email
lewandowska@ipo.waw.pl
WWW
www.ipo.waw.pl

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) jest instytutem badawczym realizującym prace naukowe i wdrożeniowe w obszarach:

  • Chemii i technologii środków ochrony roślin, preparatów do higieny sanitarnej, środków weterynaryjnych, biocydów, środków pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów.

  • Chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych, w tym min. badania materiałów wybuchowych kruszących, miotających i pirotechnicznych oraz badania balistyczne stałych paliw rakietowych i badania pirostatyczne prochów.

  • Bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów oraz zagrożeń elektrycznością statyczną.

  • Toksykologii i ekotoksykologii.

  • Właściwości fizykochemicznych substancji i preparatów chemicznych.

Instytut wykonuje kompleksowo badania toksykologiczne, ekotoksykologiczne i fizykochemiczne w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) wymagane przepisami UE w związku z rejestracją środków ochrony roślin, farmaceutyków, produktów weterynaryjnych i biobójczych oraz pozostałych chemikaliów zgodnie z Rozporządzeniem REACH. Od 2007 roku w IPO prowadzony jest Punkt Konsultacyjny ds. REACH.

Instytut pełni rolę eksperta, posiada funkcję władzy kompetentnej w zakresie oceny zagrożeń spowodowanych właściwościami fizykochemicznymi substancji chemicznych wprowadzanych na rynek.

IPO wykonuje badania właściwości niebezpiecznych materiałów dla celów klasyfikacji w transporcie oraz dla klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem CLP. Instytut posiada ponad 20 - letnie doświadczenie w opracowywaniu Kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych. Wydaje Certyfikaty klasyfikacyjne dla transportu drogowego (ADR) i kolejowego (RID).

Akredytowane Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów (LBNWM) - Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 374 wykonuje m.in. badania fizykochemiczne, które są wykorzystywane w badaniu zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne i mieszaniny kierowane do przewozu drogowego.

LBNWM, jako jedyne w Polsce oraz z pośród 12 na skalę międzynarodową zostało uznane przez ONZ za wiodące i pełniące rolę referencyjną dla stosowanych metod badań właściwości niebezpiecznych materiałów. Ponadto IPO opracowuje rozwiązania systemowe z zakresu bezpieczeństwa chemicznego dla potrzeb przemysłu chemicznego pozwalające rozpoznawać i stosować odpowiednie zabezpieczenia instalacji produkcyjnych przed awariami, jak również wykonuje ocenę ryzyka w miejscach pracy zagrożonych wybuchem.

Instytut wykonuje także szereg zadań stałych i doraźnych na zlecenie centralnej administracji państwowej (18 upoważnień ).

Działalność IPO prowadzona jest zgodnie z SZJ ISO 9001 oraz AQAP 2110. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, pracujące w systemie ISO 17025 oraz zgodnie z zasadami DPL.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku