Powrót do spisu jednostek

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Nowy Świat 72, Warszawa 00-330
Email
kzawalinska@irwirpan.waw.pl
WWW
www.irwirpan.waw.pl
NIP
525-19-44-103

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk to interdyscyplinarna jednostka badawcza skupiająca się na zagadnieniach szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich. Z tego względu w Instytucie skupieni są specjaliści z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji, geografii itp., których wspólne zainteresowania skierowane są na sprawy wsi i rolnictwa.

Podstawowym kierunkiem prac Instytutu jest tworzenie alternatywnych koncepcji rozwoju obszarów wiejskich oraz diagnozowanie i na tej podstawie formułowaniem ekspertyz z zakresu współczesnych procesów przeobrażeń społeczno- gospodarczych, zachodzących na wsi.

Prace badawcze i eksperckie publikowane są w wydawnictwach własnych Instytutu w seriach:

Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Autorami publikacji wydawanych w ramach tej serii są przede wszystkim pracownicy Instytutu. Podsumowują one realizowane w Instytucie projekty naukowo- badawcze dotyczące:

  • głównych mechanizmów i dylematów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jako przesłanek do formułowania długo i średniookresowych koncepcji polityki , strategii rozwoju;
  • ekonomicznych i społecznych skutków procesu integracji polskiej wsi z Unią Europejską;
  • zmian zachodzących w kapitale ludzkim, społecznym i kulturowym polskiej wsi;
  • procesu dywersyfikacji gospodarczej obszarów wiejskich;
  • aspiracji młodego pokolenia polskiej wsi i możliwościach ich zaspokojenia przez system edukacyjny;
  • zrównoważonego (społeczno- gospodarczego) rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwoju podmiotowości społeczności lokalnych, samorządności i aktywności społecznej, systemie inicjatyw i instytucji pozarządowych;
  • problemu spójności gospodarczej i społecznej, mechanizmów powstawania i łagodzenia zróżnicowań rozwoju.

Wieś i Rolnictwo - jedynym w Polsce interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym, poświęconym zagadnieniom ekonomicznym, socjologicznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym, które obejmują szerokie spektrum wiedzy związanej z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich. Ponadto zawiera artykuły poświęcone gospodarce żywnościowej, polityce regionalnej i ochronie środowiska. Kwartalnik jest zakwalifikowany do najwyższej kategorii „A” czasopism naukowych na liście rankingowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku