Powrót do spisu jednostek

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Michała Oczapowskiego 10, Olsztyn 10-719
Email
wydawnictwo@infish.com.pl
WWW
www.infish.com.pl

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza został powołany uchwałą Prezydium Rządu w styczniu 1951 roku. Instytut jest jednostką naukową i współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz instytucjami w kraju i zagranicą. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, ich wdrażanie i przystosowanie do potrzeb praktyki w obszarze rybactwa śródlądowego. Instytut prowadzi działalność badawczą i rozwojową, wydawniczą, upowszechnieniową, popularyzatorską oraz informacyjną z zakresu rybactwa, a także dyscyplin integralnie z rybactwem związanych: ichtiobiologii, limnologii, ekologii wód, hydrobiologii, weterynarii i ekonomiki rybactwa. Integralną częścią Instytutu są rybackie zakłady doświadczalne prowadzącą działalność produkcyjną oraz doświadczalną i wdrożeniową. Badania wdrożeniowe Instytutu zostały w ostatnich latach poszerzone o projekty innowacyjne, realizowane ze środków UE w ramach m.in. „6 Programu Ramowego”, Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2011”, Funduszu Norweskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ekofunduszu, jak też o projekty indywidualne MNiSW. Realizowane projekty dotyczyły m.in. opracowania europejskiego indeksu ryb (EFI+) do oceny stanu ekologicznego rzek i jezior, opracowania systemu zarządzania jakością produkcji w akwakulturze, promocji produktów rybnych, wprowadzania zmian w technologii w celu poprawy jakości produktów chowu i hodowli ryb, humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. Instytut w ostatnich latach realizował projekty polegające na tworzeniu stad tarłowych i rozrodczych gatunków ryb i raków zagrożonych wyginięciem oraz opracowaniu nowych technologii produkcji materiału cennych gatunków ryb. Instytut jest organizatorem dwóch cyklicznych konferencji, w których co roku uczestniczą przedstawiciele organów samorządowych, praktyki rybackiej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych z Polski i zagranicy.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku