Powrót do spisu jednostek

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy z siedzibą w Falentach

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Al. Hrabska 3, Falenty, Raszyn 05-090
Email
e.golubiewska@itep.edu.pl
WWW
www.itep.edu.pl
NIP
534-23-47-004

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach:

 • ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich;
 • innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
 • bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:

 • inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;
 • inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urządzeń wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
 • budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
 • inżynierii materiałowej i eksploatacji urządzeń technicznych w rolnictwie;
 • inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacją osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 • ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
 • gospodarki na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, wyżynnych, pogórskich i górskich, technologii produkcji pasz, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi oraz bilansów wodnych;
 • zanieczyszczenia i ochrony jakości wód oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
 • kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych;
 • przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
 • ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.

Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, i homologacyjne, prowadzi certyfikację zgodności narzędzi, ma-szyn i urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym oraz dba o utrzymanie wysokiego poziomu kadry naukowej w prowadzonych laboratoriach.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku