Powrót do spisu jednostek

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
M. Skłodowskiej-Curie 3, Łódź 90-965
Email
itb@moratex.eu
WWW
www.moratex.eu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi istnieje od 1953 roku. W początkowych latach funkcjonowania głównym celem jego działalności było opracowywanie nowoczesnych konstrukcji i technologii włókienniczych wyrobów technicznych oraz ich wdrażanie do praktyki przemysłowej. W latach dziewięćdziesiątych prace badawczo-rozwojowe zostały wyraźnie ukierunkowane na opracowywanie osobistych tekstylnych zabezpieczeń życia i ochrony osób narażonych na skutki oddziaływania pocisków, odłamków, uderzeń, szkodliwych środków chemicznych i biologicznych oraz niesprzyjających czynników, takich jak ogień, temperatura, woda itp. Ówczesne prace koncentrowały się na rozwiązywaniu zagadnień związanych z technologią wyrobów przeznaczonych dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej.

Od 1999 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 24 poz. 217), placówka stała się resortowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od tego momentu działalność naukowo-badawcza Instytutu została ukierunkowana na zaspakajanie oczekiwań i wymagań Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Realizując stawiane zadania, przy współpracy z tymi jednostkami ITB”MORATEX” opracował wiele nowych i nowoczesnych elementów umundurowania, sprzętu i środków ochrony indywidualnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2007 roku, powołał Dyrektora ITB "MORATEX" jako organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, co było wynikiem oddziaływania ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz docenieniem wysokich kompetencji pracowników Instytutu.

W ostatnich latach Instytut aktywnie uczestniczy w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz od roku 2012 w VII Programie Ramowym.

O wysokim poziomie i nowoczesności rozwiązań surowcowych, technicznych i konstrukcyjnych opracowywanych produktów, świadczą pozytywne opinie bezpośrednich ich użytkowników oraz przyznawane medale i wyróżnienia krajowych i międzynarodowych instytucji.

Innowacyjność stosowanych rozwiązań badawczo-technologicznych jest potwierdzana przyznawanymi przez Urząd Patentowy RP prawami ochrony. Instytut pozyskał ponad 100 patentów i ponad 140 wzorów użytkowych.

Wyniki swoich prac badawczych Instytut prezentuje na wielu sympozjach i konferencjach w kraju i zagranicą oraz publikuje w polskich i światowych periodykach. Dla podtrzymania wysokiego poziomu prac badawczych i działalności gospodarczej w Instytucie został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001,potwierdzony certyfikatem.

Instytutowi został nadany przez Komisję Europejską status jednostki notyfikowanej o numerze identyfikacyjnym 1475 w zakresie dyrektywy 89/686/EEC–Środki Ochrony Indywidualnej.

Przy Instytucie działa Zakład Certyfikacji Wyrobów, w którym są wydawane certyfikaty zgodności wyrobów oferowanych przez dostawców włókienniczego sprzętu ochronnego i elementów umundurowania.

W ITB ”MORATEX” działają również dwa akredytowane laboratoria.

Laboratorium Badań Balistycznych, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań mechanicznych środków ochrony osobistej i wyposażenia wojskowego objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 155. oraz Laboratorium Metrologiczne, które również jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie badań fizyko-mechanicznych wyrobów włókienniczych objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 154.

Dobra sytuacja ekonomiczna, wysoko kwalifikowana kadra naukowa, posiadana aparatura są gwarantem stabilnego funkcjonowania placówki w latach przyszłych.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku