Powrót do spisu jednostek

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Czartoryskich 8, Puławy 24-100
Telefon
81 886 34 21 w. 301
Email
iung@iung.pulawy.pl
WWW
www.iung.pulawy.pl
NIP
716-000-42-81

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Został utworzony w 1950 r., w 2005 r. otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego. Nawiązuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862, i do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 1917-1950.

IUNG-PIB działa na wielu płaszczyznach. Podstawę stanowi działalność statutowa realizowana w ramach programu naukowo-badawczego pt. "Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski" oraz programy wieloletnie (IUNG-PIB, IHAR-PIB), a także liczne projekty badawcze, krajowe i zagraniczne.

Do głównych kierunków badań IUNG-PIB należą: gleboznawstwo i kartografia gleb, agrometeorologia, nawożenie i gospodarka nawozowa, tematyka uprawy roli i gospodarki płodozmianowej, uprawa zbóż i roślin pastewnych, hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu, a także wybrane zagadnienia z mikrobiologii rolniczej i biochemii (fitochemii). W działalności IUNG-PIB znaczące miejsce zajmują badania w dziedzinie kształtowania środowiska, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, doskonalenia technologii produkcji roślinnej i regionalnego zróżnicowania produkcji rolniczej.

Wyniki prowadzonych w Instytucie badań przekazywane są praktyce rolniczej za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego. IUNG pracuje również na rzecz urzędów administracji państwowej i władz samorządowych poprzez tworzenie integrowanych systemów informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.

Ważniejsze w ostatnim czasie osiągnięcia Instytutu, wyróżnione nagrodami MRiRW, to: opracowanie naukowych podstaw rolnictwa ekologicznego, wydzielenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) z wykorzystaniem narzędzi zintegrowanego systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowanie i wdrożenie systemu zrównoważonego doradztwa nawozowego w Polsce, produkcja sadzonek wolnych od wirusów i wiroida utajonego oraz restrukturyzacja odmianowa chmielu na plantacjach produkcyjnych, ocena oddziaływania gospodarki nawozowej na jakość gleb i wód w Polsce, a także opracowanie systemu monitoringu suszy rolniczej w Polsce.

IUNG-PIB prowadzi szeroką, wielokierunkową współpracę zagraniczną we wszystkich sferach zainteresowań badawczych, a pracownicy Instytutu uczestniczą w realizacji licznych projektów krajowych i międzynarodowych.

Rezultaty prac naukowo-badawczych IUNG-PIB publikowane są w formie drukowanej i elektronicznej w ramach następujących serii wydawniczych:

Polish Journal of Agronomy to czasopismo naukowe publikujące recenzowane oryginalne prace badawcze i artykuły przeglądowe w języku polskim i angielskim. Jest kontynuacją wydawanego w latach 1961-2010 (152 zeszyty) Pamiętnika Puławskiego. Profil wydawniczy pisma obejmuje tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych, w szczególności: biologii plonowania roślin, nawożenia, systemów produkcji rolniczej, jakości surowców rolnych, mikrobiologii, agrometeorologii, ekonomiki rolnictwa oraz ochrony i kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Monografie i Rozprawy Naukowe stanowią serię wydawniczą obejmującą recenzowane prace o charakterze monografii oraz oryginalnych rozpraw naukowych. W wydawnictwie tym mogą być publikowane na prawach monografii prace naukowe stanowiące poszerzoną wersję problematyki zawartej w wybranych pracach doktorskich.

Studia i Raporty IUNG PIB to seria, w której publikowane są recenzowane prace z zakresu agronomii i kształtowania środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programów wieloletnich pt. ,,Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej" (2005-2010) i „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce” (2011-2015).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku