Powrót do spisu jednostek

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Długa 13, Łomża 18-400
Telefon
86 216 32 56
WWW
www.ltn.lomza.pl
NIP
718-11-57-759

Początki Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego sięgają przełomu lat 60. i 70. XX wieku. W tym czasie powołano łomżyńskie oddziały trzech ogólnopolskich towarzystw naukowych: w 1966 r. Towarzystwa Kultury Języka pod patronatem prof. Witolda Doroszewskiego, w 1968 r. Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza pod patronatem prof. Juliana Krzyżanowskiego, a w 1970 r. Polskiego Towarzystwa Historycznego pod patronatem prof. Stanisława Herbsta. Działalność tych towarzystw znalazła wyraz w naukowych zainteresowaniach ziemią łomżyńską przez zajęcia seminaryjne w ramach studiów doktoranckich, w sesjach naukowych i publikacjach.

ŁTN im. Wagów powstało w 1975 r., dzięki inicjatywie społecznego środowiska łomżyńskiego we współpracy ze znanymi uczonymi jak: Piotr Bańkowski, Witold Doroszewski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Juliusz Łukasiewicz, Franciszek Piaścik, Jerzy Wiśniewski, Bogdan Suchodolski, Henryk Samsonowicz i inni. Imię Wagów przyjęto po znanych braciach Antonim i Jakubie Wagach, znanych XIX wiecznych przyrodnikach, związanych z Łomżą i rodzinnym dworem w Grabowie.

Celem i zadaniem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów jest krzewienie nauki i pielęgnowanie kultury, inspirowanie i prowadzenie badań naukowych oraz gromadzenie publikacji i wszelkich materiałów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Łomżyńskiej i Kurpiowszczyzny.

Towazystwo prowadzi działalność badawczą i popularyzacyjną z zakresu historii regionu, językoznawstwa, socjologii, przyrody, ekonomii, weterynarii. Organizuje konferencje naukowe, spotkania naukowe, odczyty, wystawy tematyczne oraz promocje i kiermasze wydawnictw regionalnych.

W wyniku działalności wydawniczej, Towarzystwo wydało 130 publikacji, w tym, czasopismo naukowe, punktowane w MN i SW Studia Łomżyńskie (22 tomy, 23 w przygotowaniu), poświęconych historii i teraźniejszości północno-wschodniego Mazowsza. W seriach: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia ukazało się 15 tomów, Archiwalia a badania regionalne (1 tom ,2-gi w przygotowaniu), Polacy - Sowieci-Żydzi (4 tomy), Studia Gwaroznawcze (1 tom) oraz z różnych dziedzin nauki, opracowania monograficzne, słownikowe, albumowe i inne.

Biblioteka naukowa liczy ok. 20 000 vol. książek i czasopism i jest najbogatszym zbiorem regionalnych publikacji, w tym 1 900 egzemplarzy stanowi księgozbiór ofiarowany na mocy testamentu przez prof. Piotra Bańkowskiego, znanego historyka i archiwistę związanego pochodzeniem i latami szkolnymi z Wysokim Mazowieckim i Łomżą. Towarzystwo otrzymało również cenny zbiór obrazów, mebli i porcelany, całość jako Kolekcja Prof. Piotra Bańkowskiego została wpisana do rejestru zabytków ruchomych Łomży i jest udostępniana zwiedzającym.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku