Powrót do spisu jednostek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Chocimska 24, Warszawa 00-791
Email
akrysinska@pzh.gov.pl
WWW
www.pzh.gov.pl
NIP
525-00-08-732

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) to wiodący ośrodek naukowy w kraju w dziedzinie zdrowia publicznego.

Instytut skupia wielu ekspertów z różnych obszarów medycyny i zdrowia. Od prawie 100 lat nasi eksperci dbają o Państwa bezpieczeństwo poprzez wykrywanie zagrożeń zdrowia oraz wskazywanie najlepszych możliwości w ich zapobieganiu i zwalczaniu.

Cel ten realizowany jest m. in. poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:

 • zdrowia publicznego i promocji zdrowia;
 • mikrobiologii lekarskiej i epidemiologii chorób zakaźnych;
 • ochrony środowiska;
 • bezpieczeństwa żywności.

W Instytucie prowadzone są przewody doktorskie i habilitacyjne w zakresie nauk medycznych i biologii medycznej. Pracownicy uczestniczą w wielu projektach naukowych Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komisji Europejskiej, w sieciach naukowych oraz innych międzynarodowych projektach o istotnym znaczeniu w zdrowiu publicznym np. projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W Instytucie realizowany jest również projekt „Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych”, który jest realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Celem projektu są wszechstronne badania aktywności biologicznej związków pochodzenia naturalnego i syntetycznych, które w przyszłości mogą być wykorzystane do produkcji skuteczniejszych antybiotyków. Badania takie są szczególnie ważne zwłaszcza w dobie narastającej lekooporności bakterii. Badane w projekcie związki mogą w przyszłości posłużyć również jako struktury wyjściowe do różnych modyfikacji chemicznych mających na celu zwiększenie skuteczności działania potencjalnych, nowych leków.

NIZP-PZH współpracuje aktywnie z uczelniami medycznymi oraz pokrewnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, a jego pracownicy są ekspertami WHO, ECDC, EFSA, DG Sanco i Eurostatu. W celach ułatwienia zdalnej współpracy pomiędzy pokrewnymi placówkami w kraju i za granicą zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania z obszaru IT w zakresie zbierania, przechowywania i analizy danych epidemiologicznych oraz analiz bioinformatycznych (platforma Bionumerics).

Ponadto do podstawowych zadań statutowych NIZP-PZH należy:

 • Monitorowanie sytuacji zdrowotnej ludności i zmniejszanie nierówności w zdrowiu;

 • Monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka występujących w środowisku oraz ocena bezpieczeństwa żywności i wody przeznaczonej do spożycia, w tym dla europejskiego systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w żywności (Rapid Alert System for Food and Feed);

 • Ocena skuteczności metod zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym zagrażającym zdrowiu społeczeństwa oraz uczestnictwo w programach WHO w zakresie eliminacji chorób zakaźnych;

 • Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych szczepionek i preparatów krwiopochodnych.

NIZP-PZH stanowi wsparcie naukowe i merytoryczne dla Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dokonuje oceny sytuacji epidemiologicznej i demograficznej kraju pod kątem identyfikacji zagrożeń ze strony czynników ryzyka, jak i proponuje działania zapobiegawcze. NIZP-PZH uczestniczy w działaniach antykryzysowych np. w czasie powodzi oraz w sytuacji wystąpienia ognisk chorób szczególnie niebezpiecznych lub zawleczonych do kraju. W Instytucie opracowywane są metody badawcze oraz procedury i metody diagnostyczne.

NIZP-PZH jest instytucją opiniodawczą dla Sejmu i rządu RP, organizacji pozarządowych i instytucji zainteresowanych oceną ryzyka i wskazaniem sposobów unikania zagrożeń. Eksperci NIZP-PZH uczestniczą także w procesie tworzenia i monitorowania istotnych programów dotyczących zdrowia publicznego w Polsce (Narodowy Program Zdrowia 2007-2015), przygotowują okresowe raporty o stanie zdrowia ludności Polski.

Instytut prowadzi szkolenia z zakresu zdrowia publicznego, epidemiologii i mikrobiologii w oparciu o współczesną wiedzę, nowoczesne narzędzia i prawie 100-letnie doświadczenie.

Instytut posiada Laboratorium BioSafety Level 3 (BSL-3) o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, umożliwiające wykonywanie badań odwoławczych i szkoleń w zakresie zasad postępowania z materiałem podejrzanym o skażenie wysoce niebezpiecznymi patogenami. W BSL-3 możliwe jest badanie wysoce niebezpiecznych drobnoustrojów wywołujących między innymi takie choroby jak np. wąglik, dżuma, tularemia, gorączki krwotoczne, SARS. Kompetencje ekspertów NIZP-PZH do prowadzenia badań w Laboratorium BSL-3 są potwierdzane poprzez udział w ogólnoeuropejskich sprawdzianach jakości dotyczących wykrywania wysoce niebezpiecznych patogenów.

Oprócz działalności naukowo-badawczej NIZP-PZH prowadzi również działalność usługową. W ramach tej działalności każdy może wykonać badania diagnostyczne w zakresie: zakażeń układu pokarmowego, układu oddechowego, neuroinfekcji, grypy, chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób pasożytniczych, zakażeń grzybiczych, zakażeń wysypkowych, zakażeń przenoszonych przez krew oraz badania dla kobiet w ciąży i niemowląt.

Instytut prowadzi również działalność usługową w obszarze: badań zanieczyszczeń żywności, opakowań żywności, badań wody w zakresie mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym, badań mikrobiologicznych powietrza, promieniotwórczości, specjalistycznych testów aparatów RTG, badań preparatów biobójczych, badań preparatów immunologicznych, badań aktywności wirusobójczych preparatów dezynfekcyjnych.

Wydawane są tu również Atesty Higieniczne i Certyfikaty Jakości Zdrowotnej, które informują konsumenta o bezpieczeństwie zdrowotnym atestowanych wyrobów pod warunkiem stosowania ich zgodnie z zaleceniami producenta.

Producenci wód mineralnych, źródlanych i stołowych mają możliwość ubiegania się o rekomendację NIZP-PZH. Rekomendacja wskazuje na to, że zarówno ujęcie wody, jej produkcja, jak i produkt końcowy są dodatkowo oceniane przez Instytut. Dzięki temu konsument otrzymuje produkt najwyższej jakości pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego.

Uzyskanie Atestu Higienicznego, Świadectwa Jakości Zdrowotnej lub rekomendacji NIZP-PZH niewątpliwie podnosi zaufanie do produktów i świadczy o Państwa trosce o Klientów.

Kwartalniki NIZP-PZH:
 1. Przegląd Epidemiologiczny, wydawany od 1920 r.
 2. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, wydawana od 1949 r.

 3. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, wydawane od 1950 r.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku