Powrót do spisu jednostek

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne w Warszawie

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 00-927
Telefon
692 175 093
Email
peteafr@gmail.com
WWW
www.ptafr.org.pl
NIP
525-15-68-947

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (PTAfr) działa od 1990 r. Siedzibą Towarzystwa jest od samego początku jego działalności Zakład Języków i Kultur Afryki UW, obecnie Katedra Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Okresy działalności to trzyletnie kadencje począwszy od 1990 roku.

Kolejni przewodniczący Zarządu Głównego:

Stanisław Piłaszewicz, Bronisław Nowak – dwie kadencje, Eugeniusz Rzewuski, Jan Milewski – dwie kadencje, Małgorzata Szupejko – obecnie druga kadencja.

Liczba członków Towarzystwa pod koniec pierwszej kadencji wynosiła 47 osób; obecnie – na początku ósmej kadencji wynosi około 100 osób.

Członkowie honorowi PTAfr:

PTAfr posiada trzech członków honorowych. Są to:

redaktor Wiesława Bolimowska, prof. dr hab. Władysław Filipowiak i prof. dr hab. członek korespondent PAN Karol Myśliwiec.

Charakterystyka PTAfr

PTAfr powstało z inicjatywy grupy afrykanistów reprezentujących następujące ośrodki: Zakład Języków i Kultur Afryki UW (obecnie Katedra JiKA UW), Instytut Krajów Rozwijających się UW (obecnie Instytut Geografii i Studiów nad Rozwojem UW), Instytut Historyczny UW, Instytut Orientalistyki UJ, Zakład Etnologii UW (obecnie Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) i Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN (obecnie Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN). Członkowie PTAfr reprezentują środowiska naukowe związane ze wspomnianymi wyżej instytucjami oraz niemal wszystkimi ważniejszymi uczelniami wyższymi w Polsce. Wśród członków PTAfr są także osoby wywodzące się z różnych środowisk związanych z działalnością misyjną, pedagogiczną i naukową kościoła katolickiego w Polsce, przedstawiciele uczelni katolickich (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), a także studenci oraz sympatycy spoza uczelni.

PTAfr jest stowarzyszeniem interdyscyplinarnym w obrębie nauk humanistycznych i zrzesza specjalistów reprezentujących następujące dziedziny: antropologię kulturową, etnografię i etnologię, archeologię, estetykę, filozofię, geografię, historię, historię gospodarczą, historię sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, misjologię, nauki polityczne, socjologię, stosunki międzynarodowe, teologię.

Środki finansowe PTAfr pochodzą ze składek członkowskich oraz z dotacji Komitetu Badań Naukowych, a obecnie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wydawniczą, z Narodowego Centrum Nauki (grant badawczy), a także niewielkich prywatnych darowizn członków i sympatyków.

Formy działalności PTAfr

Podstawową formą działalności naukowej PTAfr są seminaria, prelekcje, konferencje i kongresy, które spełniają rolę międzyśrodowiskowego, interdyscyplinarnego forum wymiany myśli naukowej i upowszechniania wyników badań. Są też rodzajem afrykanistycznej wszechnicy dla uczestników spoza środowiska akademickiego. Ich problematyka jest bezpośrednio związana z pracami badawczymi realizowanymi przez polskich naukowców – afrykanistów z kraju i z zagranicy.

Największymi wydarzeniami naukowymi w skali działalności PTAfr są Kongresy Afrykanistów Polskich. Pierwszy Kongres odbył się w Pieniężnie w siedzibie Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów, w czerwcu 2007 r.; II Kongres odbył się w murach Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Obrze koło Poznania, we wrześniu 2009 r. Organizacja tych Kongresów była możliwa dzięki wydatnej pomocy organizacyjnej misjonarzy z tych ośrodków dydaktycznych, którzy użyczyli swoich siedzib na odbycie obrad kongresowych. Współorganizatorem III Kongresu w maju 2012 r. był Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Inne formy działalności PTAfr

Polegają one na wspieranie inicjatyw studenckich (m.in. Afrykanistycznego Koła Naukowego UW) przez współuczestnictwo członków PTAfr w organizowanych przez nich konferencjach naukowych, seminariach, wystawach, imprezach kulturalnych związanych z wszelkimi ważnymi dla Afryki wydarzeniami i rocznicami; obejmowanie patronatem honorowym innych, pozaakademickich inicjatyw popularyzujących wiedzę o Afryce.

Działalność wydawnicza PTAfr

Czasopismo „Afryka” – początkowo jako Biuletyn PTAfr, zaczął ukazywać się od końca 1994 r. w Warszawie, w charakterze wewnętrznej publikacji informacyjnej. Był biuletynem dotowanym przez Komitet Badań Naukowych (do 2008 r.) i wydawanym dzięki społecznej pracy autorów, recenzentów i zespołu redakcyjnego. Stopniowo powiększał się jego zakres tematyczny i objętość. Ukazuje się dwa razy w roku. Do tej pory ukazało się 35 numerów. Od numeru 29 „Afryka” zmieniła swoją szatę graficzną i objętość, zrezygnowano również z określenia „biuletyn”, gdyż w istocie jest pismem naukowym, popularyzującym dorobek polskich afrykanistów. W parametrycznej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało sześć punktów. Wydawanie czasopisma jest możliwe dzięki pracy społecznej członków zespołu redakcyjnego, składkom członków PTAfr i pieniądzom z grantu badawczego oraz dotacjom z funduszy na rzecz wspierania naukowej działalności wydawniczej pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bibliografia polskich prac dotyczących Afryki (dotowana przez KBN) – jej kolejne zeszyty ukazały się począwszy od 1994 r.: Zeszyt I (obejmujący prace z lat 1990-1994); Zeszyt II (lata1985-1989 i 1995); Zeszyt III (lata 1980-1984). Opracował je Robert Piętek. Zeszyt IV (lata 1975-1979) opracowała Aleksandra Saulewicz-Goć.

Wydawnictwa książkowe:

PTAfr wydało dwutomową pracę, będącą efektem kongresowych debat I Kongresu Afrykanistów Polskich:

tom I, pod redakcją naukową Jacka J. Pawlika i Małgorzaty Szupejko: Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo, ASPRA-JR, Warszawa 2009;

tom II pod redakcja naukową Arkadiusza Żukowskiego i Dominika Kopińskiego: Afryka na progu XXI wieku. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze, ASPRA-JR, Warszawa 2009;

Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, praca zbiorowa pod redakcją Waldemara Cisły, Jarosława Różańskiego, Macieja Ząbka, PTAfr i Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Warszawa 2012;

Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX-XXI wieku” pod redakcją Renaty Diaz-Szmidt i Małgorzaty Szupejko, ASPRA-JR, Warszawa 2012.

W przygotowaniu są tomy z II i III Kongresu Afrykanistów Polskich.

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne posiada swoją stronę internetową: www.ptafr.org.pl

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku