Powrót do spisu jednostek

Towarzystwo Naukowe Płockie

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Plac Narutowicza 8, Płock 09-402
Telefon
24 3669970
WWW
www.tnp.org.pl
NIP
774-10-95-747

Utworzone w 1820 r. Towarzystwo Naukowe Płockie należy do najstarszych tego typu organizacji w Polsce. Jest stowarzyszeniem regionalnym, otwartym o charakterze ogólnym. Kontynuując postępowe tradycje polskiej myśli naukowej, ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych metodami i środkami właściwymi dla organizacji społecznych.

Towarzystwo dla realizacji celów statutowych prowadzi działalność stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Ponadto współpracuje z organizacjami samorządowymi, instytucjami kultury i placówkami naukowymi na terenie całego kraju.

Działalność TNP skupia się na organizowaniu sesji, odczytów, konferencji, spotkań naukowych, wystaw. Wszystkie mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Towarzystwo Naukowe Płockie obecnie liczy 370 członków zwyczajnych pracujących w dziesięciu wybranych sekcjach. Posiada trzy oddziały terenowe w Wyszogrodzie, Sierpcu i Łęczycy. Na czele Towarzystwa stoi społeczny siedmioosobowy Zarząd. Od 1970 roku przy TNP istnieje seminarium doktoranckie, prowadzone przez wiele lat społecznie przez prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza.

TNP zajmuje się także działalnością edytorską. Jej przykładem jest wydawanie od 1956 r. kwartalnika „Notatki Płockie”. Z innych ważnych publikacji wydanych przez TNP należy wymienić: „Dzieje Płocka” tom II, pod red. M. Krajewskiego, „Płock we wspomnieniach” pod red. W. Końskiego, „Ojczyzna i jej regiony” J. Damrosza, „Płocczanie znani i nieznani” tom II, A. Papierowskiego i J. Stefańskiego, reprint „Psałterza Dawidowego” Jakuba Wujka, „Encyklopedia kościelna” M. Nowodworskiego – wersja elektroniczna na DVD oraz wiele innych.

Towarzystwo Naukowe Płockie od początku swojego istnienia prowadzi znaną w całym kraju Bibliotekę im. Zielińskich. Jest ona jedną z najstarszych i najważniejszych polskich książnic. Posiada status biblioteki naukowej na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. Mocą ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. Biblioteka im. Zielińskich TNP została włączona do elitarnego grona 56 bibliotek tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny. Jej księgozbiór liczy 384 272 wol. (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.). Poza gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem swoich zasobów Biblioteka konsekwentnie realizuje program tworzenia elektronicznych baz danych oraz digitalizacji zbiorów. Obecnie posiada 7 440 zdigitalizowanych jednostek. Są to archiwalne czasopisma,plakaty, cimelia, starodruki. Wszystkie cyfrowe obiekty dostępne są w wyodrębnionej czytelni multimedialnej, zaś wybrane e-booki poprzez internet. Wśród najciekawszych obiektów zdigitalizowanych można wymienić: XVII-wieczny „Atlas” Henricusa Hondiusa,„Historię żałosną a straszliwą o Franciszku Spierze” Stanisława Murzynowskiego (unikat z 1550 roku), „Encyklopedię Kościelną” Michała Nowodworskiego, 33 tomy wraz z wyszukiwarką haseł. Na stronie internetowej www.tnp.org.pl Biblioteka udostępnia swoje bazy danych, regularnie powiększane o kolejne rekordy.

Najcenniejszą część księgozbioru stanowią, Zbiory Specjalne. Liczą ponad 16 tys. pozycji obejmujących zabytkowe inkunabuły, starodruki, rękopisy, dokumenty życia społecznego, muzykalia, mapy, grafiki. Spośród ogromnej kolekcji ciekawych, często unikalnych obiektów specjalnych, można wymienić tylko niektóre jak np.: grafiki F.Goyi „Kaprysy” z 1799 r., pierwodruk dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” z 1543 r., „Statuty” Jana Łaskiego z 1506 r., pierwsze wydania poezji Adama Mickiewicza z początku XIX w., zbiory kartograficzne, a wśród nich „Atlas” Henryka Hondiusa z 1631-1634 r., spuściznę archiwalną wybitnych płocczan Marii i Aleksandra Macieszów, a także Haliny i Stefana Rutskich oraz wiele innych.

Biblioteka prowadzi dla uczniów szkół wszystkich szczebli oraz innych grup zorganizowanych z kraju i zagranicy, lekcje biblioteczne i regionalne, połączone z prezentacją swoich najcenniejszych zabytków. Biblioteka im. Zielińskich spełnia funkcję biblioteki akademickiej dla kadry naukowej i studentów uczelni wyższych płockich i ogólnokrajowych. Rocznie korzysta z niej 28 000 czytelników na miejscu oraz on-line. Książnica jest naukową biblioteką uniwersalną gromadzącą zbiory z wielu dyscyplin naukowych, w szczególności materiały dotyczące Płocka i Mazowsza.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku