Powrót do spisu jednostek

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Piotrkowska 243, Łódź 90-456
Telefon
604 559 726
WWW
pedagogika-filozoficzna.eu
NIP
725-19-63-248

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego (TPF) zostało powołane – z inicjatywy prof. nadzw. dra hab. Sławomira Sztobryna - podczas obrad II Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej (2006), na której podejmowano problem tradycji i współczesności filozofii wychowania. W 2007 roku Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288665.

Członkami Towarzystwa są uczeni z Polski i z zagranicy (z Czech, Niemiec, Słowacji i Ukrainy), obecnie TPF liczy łącznie 84 członków zwyczajnych i wspierających.

Statutowe cele TPF obejmują:

 • inspirowanie, organizowanie i popieranie badań oraz wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej w zakresie pedagogiki filozoficznej jak również upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie;
 • organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań w celu integracji środowisk działających w obszarze pedagogiki filozoficznej;
 • sprawowanie merytorycznej i materialnej opieki nad Wortalem TPF oraz czasopismem naukowym „Pedagogika Filozoficzna on-line”;
 • prowadzenie działań związanych z publikacjami wydawanymi przez TPF, w szczególności w Wydawnictwie Naukowym TPF „Chowanna”;
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie pedagogiki filozoficznej.

TPF prowadzi Wortal Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej (WPF) (http://www.pedagogika-filozoficzna.eu/), naukową platformę środowiska z kręgu pedagogiki filozoficznej i filozofii wychowania, na której są prezentowane działania TPF oraz osób zainteresowanych współpracą w tej dziedzinie. Wortal TPF zawiera dział Repozytorium, w którym umieszczone zostały archiwalne teksty znanych i mniej znanych autorów zajmujących się filozofią wychowania. Redaktorem WPF jest prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn, a drugim redaktorem dr Marcin Wasilewski

Wraz z powołaniem do życia TPF zostały podjęte następujące inicjatywy:

 • uruchomienie elektronicznego czasopisma naukowego środowiska uczonych z kręgu pedagogiki filozoficznej i filozofii wychowania, pod nazwą „Pedagogika Filozoficzna on-line" (http://www.pedagogika-filozoficzna.eu/), ukazującego się jako rocznik od 2006 roku, jego redaktorem naczelnym jest prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn;
 • powołanie Wydawnictwa Naukowego TPF „Chowanna”, którego redaktorem naczelnym jest dr Krzysztof Kamiński (http://www.pedagogika-filozoficzna.eu/);
 • organizowanie konferencji naukowych (m. in. cykliczna Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej), których efekty są prezentowane na łamach wysoko cenionej serii wydawniczej Pedagogika Filozoficzna;
 • podjęto organizację cyklicznych spotkań naukowych z wybitnymi uczonymi polskimi i zagranicznymi w ramach Symposia Paedagogica.

TPF pełni również funkcję patrona projektów i publikacji realizowanych poza samym Towarzystwem, ale z udziałem jego członków. Przykładem jest tu seria wydawnicza Filozofia i Pedagogika redagowana przez prof. Andrzeja Murzyna, czy publikacja pokonferencyjna pod redakcją Blanki Kudláčovej i Sławomira Sztobryna, Kontexty filosofie výchovy v historickej a súčasnej perspektive (Trnava 2011).

Towarzystwo ustanowiło Medal TPF przyznawany przez Kapitułę Medalu za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne na rzecz pedagogiki filozoficznej i filozofii wychowania.

Od 2012 roku TPF jako osoba prawna jest członkiem Central European Philosophy of Education Society (CEUPES), z siedzibą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Prezes TPF prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn jest II wiceprezydentem tego Towarzystwa, a członkiem prezydium CEUPES jest sekretarz TPF dr Marcin Wasilewski.

Skład Zarządu TPF w kadencji 2012-2018:

 • Prezes – prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn (ATH w Bielsku-Białej)
 • Zastępca Prezesa - prof. zw. dr hab. Stanisław Gałkowski (KA w Krakowie)
 • Sekretarz – dr Marcin Wasilewski (UŁ)
 • Skarbnik – dr Alina Wróbel (UŁ)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Stępkowski (UKSW w Warszawie)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – dr Krzysztof Kamiński (WSP w Łodzi).

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku