Powrót do spisu jednostek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Ekonomicznych

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Oczapowskiego 2, Olsztyn 10-719
Telefon
89 523 43 48
Email
sylwia.pienkowska@uwm.edu.pl
WWW
www.uwm.edu.pl/wne/
NIP
739-30-33-097

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został powołany uchwałą Senatu ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 2 maja 1995 r. jako Wydział Zarządzania. W międzyczasie Wydział przechodził zmiany nazwy. Funkcjonował jako Wydział Zarządzania i Administracji (od 1999 r.), Wydział Zarządzania (od 2001 r.), a od 2005 r. jako Wydział Nauk Ekonomicznych. Na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych na Wydziale studiuje łącznie ponad 3 tys. studentów. Wydział zatrudnia ponad 120 pracowników naukowo-dydaktycznych. W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonuje 12 Katedr: Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Katedra Finansów i Bankowości, Katedra Makroekonomii, Katedra Mikroekonomii, Katedra Metod Ilościowych, Katedra Organizacji i Zarządzania, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ponadto jednostką Wydziału jest Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, oferujące m.in. studia MBA oraz podyplomowe studia menedżerskie.

Wydział oferuje różne kierunki i specjalności kształcenia. Na I stopniu studiów są to następujące kierunki: Ekonomia, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specjalność: Zarządzanie Innowacjami), natomiast na II stopniu: Ekonomia (ze specjalnościami: Ekonomia Menedżerska i Doradztwo Finansowe, Ekonomia Międzynarodowa, European Economic Development, Finanse w Unii Europejskiej, Rynki i Marketing) oraz Zarządzanie (ze specjalnościami: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi).

Wydział współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi. Pracownicy Wydziału odbywają liczne staże naukowe i dydaktyczne poza granicami kraju, również studenci mają możliwość realizacji części kształcenia w uczelniach zagranicznych.

Wydział Nauk Ekonomicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Na Wydziale wydawane jest czasopismo naukowe w języku angielskim „Olsztyn Economic Journal”, które uzyskało 7 pkt. według oceny parametrycznej dokonanej przez MNiSW w Warszawie.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku