Powrót do spisu jednostek

Akademia WSB

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza 41-300
Telefon
32 295 93 56
WWW
www.wsb.edu.pl
NIP
629-10-88-993

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 65 (decyzja nr DNS 3-0145-199/3/AM/95). Aktualny numer w elektronicznym rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej to 66. Uczelnia ma charakter szkoły niepublicznej i działa na zasadzie instytucji non-profit.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych, technicznych, humanistycznych i nauk o zdrowiu. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe (ponad 85 kierunków) oraz kursy i szkolenia. Jednocześnie Uczelnia oferuje kształcenie w ramach seminarium doktorskiego, które skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej posiada kategorię naukową A przyznaną w wyniku kompleksowej oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej była kilkakrotnie wizytowana przez członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest pierwszą Uczelnią w Polsce, wśród uczelni publicznych i niepublicznych, która otrzymała ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Socjologia. Uczelnia otrzymała również akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i marketing.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest członkiem Konfederacji Uniwersytetów na Rzecz Demokracji (Alliance of Universities for Democracy - AUDEM). AUDEM jest organizacją zrzeszającą ponad 100 uniwersytetów europejskich i amerykańskich, której głównym celem jest stymulowanie udziału uczelni wyższych w budowie demokratycznych społeczeństw oraz gospodarki rynkowej.

Dodatkowo jest członkiem Stowarzyszenia European Association for Security. Stowarzyszenie EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY (Europejska Federacja dla Bezpieczeństwa) jest towarzystwem naukowym prowadzącym badania i popularyzującym nauki o bezpieczeństwie. W dniu 05.01.2012 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymała certyfikat European Association for Security, który potwierdza działalność edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie.

Uczelnia jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii - ogólnopolskiej inicjatywy, której zadaniem jest tworzenie przyjaznego otoczenia dla sektora nowoczesnych technologii oraz popularyzacja przedsiębiorczości akademickiej, członkiem - założycielem Izby Coachingu, której celem jest profesjonalizacja i rozwój coachingu zgodnego z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest również członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji (PZPPE), jest związkiem branżowym, wchodzącym w skład Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan). Ponadto Uczelnia współpracuje z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest również członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, które powstało w 2013 r. przy Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych.

Od 2013 roku Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest także członkiem stowarzyszonym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uczelnia aktywnie współpracuje z Ambasadą Przedsiębiorczości Kobiet, której misją jest promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet, służenie własnym przykładem, zachęcanie i wspieranie kobiet, żeby wykorzystywały swoje umiejętności oraz pasje i jako właścicielki swoich własnych firm przyczyniały się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Działania Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet są ściśle oparte na założeniach Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest certyfikowanym partnerem edukacyjnym firmy Microsoft, Autoryzowanym Akademickim Ośrodkiem Szkoleniowym Cisco, Akademią Oracle, a także partnerem m.in.: TÜV NORD Polska, IFS Poland, WASKO S.A., Simple, Kamsoft S.A. W celu inicjowania i realizowania wśród przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki gospodarczej wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych powołano Centrum Zaawansowanych Technologii. W zakresie standaryzacji znajomości języków obcych funkcjonują Centra Egzaminacyjne European Language Certificates TELC, Londyńskiej Izby Przemysłu i Handlu LCCI oraz Educational Testing Service ETS.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni wyższych. W Rankingu Szkół Wyższych przeprowadzonym przez tygodnik WPROST, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zajęła 1 miejsce w Polsce (na ponad 370 Uczelni). Natomiast w Rankingu Szkół Wyższych 2014 prowadzonym przez Dziennik Rzeczpospolita oraz czasopismo miesięcznik edukacyjny Perspektywy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej znalazła się na 1 miejscu w województwie i 10 miejscu w Polsce.

Od dnia 16 kwietnia 2018 roku zmianie ulega dotychczasowa nazwa, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymuje brzmienie: Akademia WSB.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku