Powrót do spisu jednostek

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Żołnierska 53, Szczecin 71-210
Email
ewierzchacz@zpsb.szczecin.pl
WWW
www.zpsb.szczecin.pl
NIP
852-00-19-079

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim i jedna z pierwszych w Polsce powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej, w 1991 roku, utworzono Business College, który pozwolił na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nowa uczelnię. Doświadczenia zdobyte w ciągu tych lat umożliwiły utworzenie wyższej uczelni z dobrą kadrą dydaktyczną, autorskim programem nauczania oraz własną bazą materialną.

Głównym hasłem misji rozwoju ZPSB jest rozwinięcie akronimu nazwy Uczelni:

ZAWSZE PROFESJONALNIE SŁUŻYMY BIZNESOWI

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest:

  • uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,
  • instytucją non-profit – reinwestującą zyski z działalności w rozwój uczelni,
  • uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania, co wyraża się w wolności edukacji, badań naukowych oraz rozwoju intelektualnego,
  • uczelnią o praktycznym profilu kształcenia, kształcącą profesjonalne kadry menedżerskie i pokrewne dla nowoczesnej gospodarki,
  • instytucją naukowo-edukacyjną, współpracującą z otoczeniem gospodarczym na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego w Euroregionie,
  • instytucją opartą o system wartości humanistycznych, kształcącą w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju,
  • uczelnią respektującą i promującą europejski system wartości oraz wolności,
  • uczelnią respektującą zasady poszanowania praw chroniących własność intelektualną,
  • uczelnią bazującą na zasadach profesjonalizmu i partnerstwa.

Misja uczelni określa precyzyjnie jej profil, jako uczelni kształcącej praktycznie, rozwijającej, obok wiedzy formalnej praktyczne umiejętności zawodowe. Szacuje się, że około 65% czasu nauki w ZPSB poświęca się na kształtowanie umiejętności menedżerskich i zawodowych. Zapis ten traktowany jest jako naczelna zasada uczelni i pozwala jej wyróżnić się skutecznie w otoczeniu innych instytucji szkolnictwa wyższego w regionie, które koncentrują swoje działania na kształceniu o profilu akademickim. ZPSB zapewnia programy kształcenia pozwalające na kształtowanie określonych postaw przedsiębiorczych, ułatwiając naszym absolwentom start na rynku pracy, oraz ich gotowość do rozpoczynania własnego biznesu.

Oferta Uczelni to głównie studia I i II stopnia na kierunkach: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, INFORMATYKA, PEDAGOGIKA, FIZJOTERAPIA, SOCJOLOGIA. Obok tradycyjnych form studiów w wymienionych obszarach ZPSB proponuje studia w jęz. angielskim oraz studia w trybie e-learningowym.

ZPSB to również uznana instytucja kształcenia ustawicznego w modelu LONG LIFE LEARNING. W ramach tej oferty Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w obszarach związanych z ekonomią i zarządzaniem (25 kierunków) oraz elitarne studia Executive MBA, które od lat są klasyfikowane w klasie „Profesjonalna Plus” w ratingu SEM FORUM.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku